Játékszabályzat – a Raklap Sziget Facebook oldalán szervezett nyereményjátékhoz

1. A játékok szervezője és lebonyolítója:

A Raklap Sziget elnevezésű Facebook oldalon szervezett nyereményjátékok szervezője Nádházi Attila EV. (székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 109. továbbiakban: „Szervező”). 

2. Játékok leírása:

A Szervező a nyereményjátékokat az Raklap Sziget  oldalon (https://www.facebook.com/raklapsziget/) meghirdetett posztban teszi közzé, amelyben a jelen játékszabályzat (továbbiakban: “Játékszabályzat”) 3. pontjában meghatározott személyek (továbbiakban: “Játékos“) vehetnek részt.

A játék időtartama: A nyereményjáték 2021. november 10-től 2021. december 12. éjfélig tart.

Játék menete: a résztvevő Játékosoknak a nyereményjáték posztja alatt kommentben kell megadniuk a helyes választ a posztban feltett kérdésre, komment írásával, (továbbiakban: „Pályázat”) A feladatot helyesen teljesítő Játékosok között sorsolás útján választjuk ki a játék nyertesét a nyereményjáték lezárását követően.

3. Játékosok

A nyereményjátékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki

· a szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti,

· hozzájárul ahhoz, hogy a szervező, illetve lebonyolító a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID), nyertesség esetén a kézbesítéshez szükséges további adatait (lakcím és telefonszám) jelen nyereményjátékkal összefüggésben kezelje, és

· a részvétellel ajelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja.

Azok a játékosok, akik a jelen Játékszabályzatban és a nyereményjáték posztban leírtak alaki és tartalmi előírásainak nem felelnek meg, az adott nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező továbbá a nem valós adatokat megadó résztvevőket is kizárja az adott nyereményjátékból.

Amennyiben a nyereményjátékban résztvevő nem a saját maga által regisztrált Facebook-profilját, illetve nem saját e-mail címét veszi igénybe, úgy a nyereményjátékkal kapcsolatos, Facebook-profil és e-mail-használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervezőt, illetve a lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A nyereményjátékból ki vannak zárva a szervezők és mindezen személyek Ptk. Nyolcadik Könyv 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A nyereményjátékból kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik nem valós Facebook-profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a nyereményjátékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy lebonyolítónak okoztak.

A nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a tartalmak és automatikusan kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a részvétel során olyan hozzászólást és/vagy tartalmakat osztanak meg, amelyek:

· obszcén, szexuális tartalmúak;

· mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai vagy világnézeti hovatartozását sértők;

· rasszista, gyűlöletkeltésre alkalmasak;

· közönséges, trágár, becsületsértő, rágalmazó, illetve jó ízlést sértők;

· valamely 3. személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát sértők;

· mások alkotmányos jogait sértők;

· jogellenes anyagok vagy jogellenes tevékenységre buzdító tartalmúak;

· hirdetéseket, reklámokat közzétevők;

· mások személyes adataival visszaélők;

· valótlan vagy félrevezető információkat közlők, illetve valós tényeket hamis színben feltüntetők.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő játékosok közzétett tartalmát a rajongói oldalról eltávolítsa, és a játékost az adott nyereményjátékból kizárja.

A nyereményjátékban résztvevő Játékos közzétett tartalmáért az adott játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következmények is kizárólag az adott játékost terhelik.

A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A Játékszabályzatban meghatározott feltételek ellenőrzésére utólag, nyertesenként kerül sor.

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám vagy e-mail cím cseréje megváltozása), a nyeremények kézbesítésének a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező és a Lebonyolító, illetőleg azok megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás a [raklapsziget@gmail.com] e-mail címen keresztül kérhető.

4. Nyeremény:

A nyereményjátékban 1 nyertes kerül kiválasztásra, és nyereménye 1 db 160x200x40 cm méretű Callisto raklap ágy, hozzá illő háttámlával és 2 db 65×40 cm méretű tárolóval, dió színben elkészítve.

A nyeremények nem ruházhatók át másra, és nem válthatók készpénzre. 

5. Nyertesek meghatározása:

A nyereményjátékban 1 nyertes kerül kiválasztásra. A szervező az adott nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött tartalmak/játékosok közül legkésőbb az utolsó játéknapot követő munkanapon határozza meg, hogy ki az adott nyereményjáték nyertese. A nyertes kiválasztásának módja sorsolás. A lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, kézi sorsolással összesen 1 nyertes kerül kisorsolásra.

Több komment írása a tartalom alá nem növeli Játékos esélyeit, egy Játékos csak egyszer vesz részt a sorsoláson.

6. Nyertes értesítése, nyeremény átadása

A szervező a nyerteseket legkésőbb az adott sorsolást, illetve a nyertes meghatározását követő munkanapon értesíti Facebook-posztban a rajongói oldalon, a nyertes nevének megjelenítésével, illetve a kisorsolt nyertes kommentjére adott válasz kommenttel is.

A nyertes a rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az értesítést követő 7 munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, valamint a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, később már nincs lehetősége erre.

A nyertes a nyereményét személyesen a szervező műhelyénél tudja átvenni (1108 Budapest, Kozma utca 7.). Az átvevőnek kell gondoskodnia a megfelelő elszállításról.

Az értesítést követő 7 munkanapon belül át kell vennie nyereményét.

 Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a szervezőt nem terheli felelősség. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt nem terheli felelősség.

7. Adatvédelem

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos önkéntes hozzájárulása.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint Adatkezelő.

Az adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt.

A nyerteseket a Szervező a Facebook felhasználói nevük alapján azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét a Rajongói Oldalon nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a Rajongói Oldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e.

A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a feladatra adott válasz elküldésével (pl. komment írása) adják meg.

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

· név, Facebook ID (nyereményjáték nyertesének megállapítása érdekében)

· életkor (annak ellenőrzése érdekében, hogy a játékos a 18. életévét betöltötte-e),

· a nyertesek lakcíme (a nyeremény átvétele érdekében),

· a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl. kommunikáció a nyeremény átvételével kapcsolatban).

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Szervező az adott cél megvalósulásáig kezeli. Az adatok nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyet az Adatkezelő a nyeremény átvételének céljából a cél megvalósulásáig őriz meg.

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza. 

A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu).

8. Vegyes rendelkezések

A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a nyereményjátékban. A nyereményjáték nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a szervező részére történik.

A szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, a rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső támadások, meghibásodások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely nyereményjátékban résztvevő játékos részéről manipulációt, tömegesen generált e-mailcímeket, Facebook-profilok létrehozását, illetve a nyereményjátékkal összeférhetetlen, tisztességtelen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az adott játékost azonnali hatállyal kizárja az adott nyereményjátékból.

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzé tegye Facebook oldalán.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményt egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereménnyel helyettesítse.

A nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. 

A Szervező a nyeremények tekintetében garanciát vállal.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa, vagy a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményjátékot visszavonja. Az erre vonatkozó tájékoztatást közzéteszi a rajongói oldalon.

Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.

Nádházi Attila EV.

Budapest, 2021.11.09.